"Dünya kaçtı gözüme;
Çıkamaz."
özdemir asaf


Kitap sabahattin-ali

Tarih: 17 Mart, 2016 | emreozturk

0

Kürk Mantolu Madonna’yı Okumadan Önce Anlamını Mutlaka Bilmeniz Gereken Kelimeler

Kürk Mantolu Madonna‘nın ilk kez yayımlanmasından bu yana tam 72 yıl geçti. Bu süre içinde bazı kelimeler de unutuldu gitti.Biz de hala zamana direnen bu ölümsüz eseri, Sabahattin Ali‘nin dilinden daha rahat okumanız için elimizden geleni yaptık. Aşağıda alfabetik sırayla kitapta geçen bazılarını muhtemelen bildiğiniz bazılarını da belki hiç duymadığınız kelimelerin anlamlarını bulacaksınız.

 • adese: mercek,görüş derecesi
  adi: bayağı,alçak
  aksetmek: yankı,ışığın bir yere vurması
  alacalı: karışık renkli
  alelade: bayağı,sıradan
  alelumum: genellikle,herkese ait
  alto: kalın kadın sesi
  amil: etki yapan öğe
  angarya: yüklenti
  atıl: tembel
  azamet: büyüklük
 • bağa: kabuktan yapılmış
  bend etmek: eğme,bükme
  beniz: yüzün rengi
  beyzi: oval
 • cenup: güney
  cereyan: akıntı
  cihet: yön,yan
 • delalet: aracılık,kılavuzluk
  dimağ: beyin
 • efrat: fert
  eğreti: iyi yerleşmemiş ya da takma
  ekseriya: çok kez
  emval: mallar
  eşraf: bir yerin zenginleri,sözü geçen kimseleri
  etfal: çocuk(şişli etfal hastanesi)
  evsaf: nitelik
 • fasıla: aralık
  fevkalade: olağanüstü
 • garabet: tuhaflık
  garp: batı(garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar)
  gıpta: imrenme
 • hacet: lüzum
  hasıl olmak: ortaya çıkmak
  haşin: sert
  haya: utanma
  hazin: acıklı
  hımbıl: budala
  hicap: utanma
  hodbin: bencil
  hudut: sınır
  hulasa: sözün kısası,kısaca
  hususiyet: özellik
  hüviyet: kimlik
 • infial: gücenme
  ihtimam: özen
  ihtiras: tutku
  ihtiva: içinde bulundurma
  ihtiyatlı: sakınan
  ikmal: tamamlama
  iktifa: yetinme
  iltimas: kayırma,arka çıkma
  inhisar: tekel
  inkisar: kırılma
  intiba: izlenim
  iptidai: ilkel
  iptila: tutkunluk
  irat: gelir
  istidat: doğuştan yetenekli
  istihfaf: küçük ve hor görme
  itimat: güven
  itiyat: alışkanlık
 • kabare: meyhane
  kabil: olanaklı
  kati: kesin
  kerime: kız evlat
 • lakayt: aldırış etmeyen,ilgisiz
  leyli: yatılı
  lügat: sözlük(divanü lugati’t-türk)
 • mağrur: gururlu,kendini beğenmiş
  mahiyet: asıl,esas,kimlik
  mahrem: gizli
  mahut: önceden adı geçen
  mahzun: üzgün
  malik: sahip olma
  manen: duyguca
  maraz: hastalık
  mavzer: 7.9 mm çapında dakikada 6 mermi atan bir tüfek cinsi.
  maznun: sanık
  mecmua: dergi
  mefhum: kavram,düşünce
  melal: usanç,sıkıntı
  meleke: alışkanlık
  melun: lanetli,tanrı tarafından lanetlenmiş kişi
  melül: üzgün
  merasim: tören
  metanet: dayanıklılık
  metruke: bırakılmış,geriye kalmış
  meziyet: insanı değerlendiren üstünlükler
  mizaç: tabiat
  muayyen: belli,belirli
  muhacir: göçmen
  muharrir: yazar
  muhayyel: imgelenen
  muhayyile: imgelem
  muhtelif: türlü
  mukabele: karşılık verme
  mukabil: karşı
  mukaddes: kutsal(mukaddes topraklar)
  mukallit: taklitçi
  mukavele:sözleşme
  mukavemet: direnç
  mukavim: dayanıklı
  muktedir: gücü yeten
  muntazaman: düzenli olarak
  mustarip: acı çeken
  mutat: her zamanki,alışılmış
  muvaffakiyet: başarı
  muvafık: uygun,yerinde
  muvakkat: geçici
  muvazene: denk gelme,denkleşme
  muzır: zararlı
  mücerret: soyut
  mücrim: suçlu
  müfrit: aşırı
  münekkit: eleştirmen
  müphem: belirsiz
  müreffeh: bolluk içinde yaşayan
  müsavi: eşit,bir
  müspet: olumlu
  müstemleke: sömürge
  müsterih: içi rahat
  müteaddit: çok,birçok
  müteessir: üzülmüş
  mütehassıs: bir bilim dalında uzman
  mütemadiyen: ara vermeden
  mütercim: çevirmen
  mütereddit: kararsız
  müttehit: birlik olmuş,birleşik
 • nahvet: kibir,böbürlenme
  nazar: bakış
  nebat: bitki
  nebatat: botanik
  nedamet:pişmanlık
  nevi: çeşit,tür
  nezaret: gözetme
  nikbin: iyimser
  nispet: (1)oran.(2)kıskandırmak veya üzmek için.
 • ondüleli: kıvrık,dalgalı
 • peyda olmak: ortaya çıkmak
  pervasız: çekinmez
 • rabıta: bağlılık
  rabıtalı: düzgün,derli toplu
  refika: eş
  riayet: uyma
  riya: iki yüzlülük
 • sabık: geçen,önceki
  sahife: sayfa
  salahiyet: yetki
  salim: sağlam
  sanatoryum: özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu.
  sarih: açık,belirgin
  sefir: elçi
  sergerde: elebaşı
  serlevha: başlık
  sevi: güçlü sevgi ve bağlılık duygusu
  sırma: (1)altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. (2) gayet zarif bir kumaş.
 • şark:doğu
 • tabii: doğal,belirgin
  tadil: değiştirme
  tafsilat: uzun uzadıya açıklayıp anlatma
  tahakkuk: gerçekleşme
  tahakküm: zorbalık etme
  tahkir: aşağılatma
  tahlil: çözümleme
  tahrif: bir şeyin aslını bozma,kalem oynatma
  tahsis: ayırma
  tanzim: düzeltme
  tasavvur: canlandırma,hayal etme
  tasdik: doğrulama
  tasnif: bölümleme
  tasvip: uygun bulma
  tayyör: ceket ve etekten oluşan kadın giysisi
  tazyik: zorlama
  tebarüz: belirme
  tecessüs: (1)gizlice bakma,gözetleme.(2)görme,anlama merakı.
  tedarik: edinme
  teessür: üzülme
  tefsir: yorum
  telakki etmek: saymak,öyle kabul etmek
  telakki: görüş
  telkin: düşünce aşılama
  temayül: yönseme,meyletme
  tenkil: tepeleme,kökünü kurutma
  tenkit: eleştirme
  terakki: ilerleme
  terhis: izin
  terkip: birleşim
  teşekkül: oluşma
  teşhir: sergileme
  tetkik: inceleme
  tezahür: belirme
  tezlil: hor görme,aşağılatma
 • umumi: genel
 • vadi: alan,yol
  vait: söz verme
  vazıh: açık,belli
  vecibe: ödev,borç
  vehim: kuruntu
  vekalet: bakan
 • yeis: umutsuzluktan doğan karamsarlık,üzüntü
 • zabit: subay

Tags: ,


Yazara İlişkin

emreozturk

En iyi sos açlıktır.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

YUKARI ↑

Paylaş